پروژ‌های دیوار سبز خزه‌ای انجام شده توسط تیم بست‌ماس

پروژه رستوران ویستک تهران

 • متراژ پروژه: 2 متر مربع
 • تاریخ اجرا: اردیبهشت 1399
 • هزینه تمام شده: چهار میلیون

پروژه کافه لالوچ فرمانیه تهران

 • متراژ پروژه: 10 متر مربع
 • تاریخ اجرا: مهر 1400
 • هزینه تمام شده: بیست و نه میلیون

پروژه مهندس سوادکوهی

 • متراژ پروژه: 1.5 متر مربع
 • تاریخ اجرا: خرداد 1400
 • هزینه تمام شده: شش میلیون

پروژه شرکت هلدینگ سلیمانی مشهد

 • متراژ پروژه: 2 متر مربع
 • تاریخ اجرا: دی 1399
 • هزینه تمام شده: هفده میلیون

پروژه دفتر داماس کرج

 • متراژ پروژه: 3.5 متر مربع
 • تاریخ اجرا: تیر 1400
 • هزینه تمام شده: نه میلیون

پروژه پادناتنت

 • متراژ پروژه: 10 متر مربع
 • تاریخ اجرا: تیر 1399
 • هزینه تمام شده: شانزده میلیون

پروژه سانستول

 • متراژ پروژه: 1 متر مربع
 • تاریخ اجرا: خرداد 1399
 • هزینه تمام شده: چهار میلیون

پروژه دفتر اسناد رسمی مشهد

 • متراژ پروژه: 4 متر مربع
 • تاریخ اجرا: تیر 1400
 • هزینه تمام شده: ده میلیون

پروژه یک منزل در سمنان

 • متراژ پروژه: 3.5 متر مربع
 • تاریخ اجرا: مرداد 1400
 • هزینه تمام شده: یازده میلیون

پروژه دریس رایا

 • متراژ پروژه: 5 متر مربع
 • تاریخ اجرا: فروردین 1400
 • هزینه تمام شده: یازده میلیون

پروژه مومبایل برمودا

 • متراژ پروژه: 3.5 متر مربع
 • تاریخ اجرا: بهمن 1398
 • هزینه تمام شده: هفت میلیون

پروژه حاتمیان

 • متراژ پروژه: 2 متر مربع
 • تاریخ اجرا: مرداد 1400
 • هزینه تمام شده: هشت میلیون

پروژه شمشک

 • متراژ پروژه: 5 متر مربع
 • تاریخ اجرا: مرداد 1400
 • هزینه تمام شده: دوازده میلیون

دفتر بست‌ماس

 • متراژ پروژه: 2.5 متر مربع
 • تاریخ اجرا: مهر 1399
 • هزینه تمام شده: نه میلیون

پروژه دلاوران تهران

 • متراژ پروژه: 3 متر مربع
 • تاریخ اجرا: بهمن 1398
 • هزینه تمام شده: دوازده میلیون

پروژه شرکت ساختمانی آژند کومه تبریز

 • متراژ پروژه: 0.5 متر مربع
 • تاریخ اجرا: مهر 1399
 • هزینه تمام شده: چهار میلیون

پروژه شرکت KF تهران

 • متراژ پروژه: 4 متر مربع
 • تاریخ اجرا: اسفند 1399
 • هزینه تمام شده: هجده میلیون