نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

 دیوار سبزهای دفاتر شعب ایرانسل در سه منطقه ی  تجریش، اطلس مال و پاساژ کورش تهران توسط تیم بست ماس با خزه شیت ماس طبیعی و تثبیت شده رنگ سبز روشن طراحی و اجرا شد.

متراژ پروژه: 4 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

11 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

بهمن 1400

پروژه های مرتبط