مشاهده همه 42 نتیجه

نمایش همه

پپرومیا چروک

29,900 تومان35,000 تومان

پپرومیا روسو

44,000 تومان

پلاتی فیلا

54,000 تومان

پلاجیوچیلا

54,900 تومان

پوکه لیکا

4,900 تومان12,900 تومان

پیت ماس ایرانی

6,800 تومان23,900 تومان

پیت ماس خارجی

13,900 تومان30,900 تومان

چسب گیاه ( چسب پلنت )

34,900 تومان

خزه آتریچوم

19,900 تومان

خزه آندولاتوم

19,500 تومان

خزه اسپانیایی

99,400 تومان

خزه اسفگنوم

9,900 تومان207,900 تومان

خزه افین

19,900 تومان

خزه اینسینیه

23,900 تومان

خزه باربولا

13,900 تومان

خزه پوگوناتوم

54,000 تومان

خزه درخت نخل

10,100 تومان

خزه دیکسی

29,900 تومان

خزه سایپرس

19,900 تومان900,000 تومان

خزه شیت

15,100 تومان550,000 تومان

خزه فیسیدنس

19,900 تومان

خزه کاپ لیچن

39,500 تومان

خزه کارپت

19,900 تومان

خزه کاشن

19,900 تومان

خزه لئوکوبریوم

59,100 تومان

زغال اکتیو

24,100 تومان79,000 تومان

سرخس آسپلینیوم

10,900 تومان89,400 تومان

سرخس پاخرگوشی

57,000 تومان

سرخس پرسیاوشان

10,900 تومان29,400 تومان

سرخس پولیپودیوم

10,900 تومان19,400 تومان

سرخس تریچومنز

10,900 تومان

سرخس راستی بک

79,000 تومان

سرخس فالکاتوم

89,400 تومان143,000 تومان

سرخس فراگیلیس

10,900 تومان29,400 تومان

سرخس کرتیکا

43,900 تومان89,400 تومان

سرخس وود فرن

19,400 تومان143,000 تومان

فیتونیا

24,200 تومان24,900 تومان

کریپتانتوس

29,900 تومان69,900 تومان

لیور ورت (لیچن)

15,100 تومان

مگنت شیشه پاکن تراریوم

59,000 تومان

نئورژلیا

19,800 تومان

نخل شامادورا

19,900 تومان