نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

در فضای بسته و بدون نور داخل باشگاه، دیوارهای سبز طبیعی بدون نیاز به نور، آبیاری و نگهداری با متریال بست ماس اجرا شد. باشگاه ویوا در خیابان ایران زمین تهران واقع شده است.

متراژ پروژه: 3 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

6 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آبان 1400