نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

ستون های دیوار سبز طبیعی بدون نگهداری بست ماس در بخش ورودی مجتمع پزشکی واقع در مشهد مقدس، طراحی و اجرا شده است.

متراژ پروژه: 1.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

9 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

تیر 1400

پروژه های مرتبط