نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

روی دیوار خالی و ساده در بازار موبایل تهران، دیوار سبز طبیعی بدون نگهداری اجرا شد .

متراژ پروژه: 4.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

11 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آبان 1400