نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

در این پروژه مسکونی 36دسته بیرگرس تثبیت شده در 3گلدان استفاده شده...

این گیاهان هیچگونه نیازی به آبیاری و نگهداری ندارند...

مقدار تقریبی بودجه

22میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مرداد 1402