نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

فروشگاه مواد غذایی ORGANIC برای پیاده سازی نام و لوگوی خود از خزه طبیعی شیت ماس سبز روشن تثبیت شده، در سر در فروشگاه استفاده کرده اند. 

همچنین در قسمت صندوقداری فروشگاه نیز، خزه شیت سبز روشن  به کار رفته است.

مقدار تقریبی بودجه

15 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آذر 1401

پروژه های مرتبط