نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

دو قسمت مجزا، در مجموع 3 مترمربع، با خزه شیت ماس سبز روشن با مقداری برجسته سازی اجرا شده است. همانطور که دیده می شود، نورپردازی مناسب در نمایش هرچه بهتر این فضای سبز عمودی، بسیار موثر است.

این پروژه در شرکت بیک، واقع در خیابان ولیعصر تهران اجرا شده است.

مقدار تقریبی بودجه

9 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مرداد 1401

پروژه های مرتبط