نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

این دیوار سبز خزه ای به متراژ 5 مترمربع با خزه شیت رنگ سبز روشن و 6 مدل گیاه مختلف اجرا شده است.

مقدار تقریبی بودجه

20 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آذر 1401

بازگشت به لیست