نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

این دفتر طراحی و معماری توسط مهندس قزوینی طراحی و اجرا شده است. در این فضا از گیاه هدرا هلیکس به صورت آویز و رونده و همچنین از گیاه بیرگرس  در گلدان لوکس استفاده شده است. این گیاهان طبیعی تثبیت شده و بدون نیاز به آبیاری و نگهداری هستند.

همچنین در یک دیوار با متراژ 7.5 مترمربع از خزه های شیت و بال ماس استفاده کرده اند.

مقدار تقریبی بودجه

38 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آذر 1401

پروژه های مرتبط