نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

بنا بر درخواست مشتری، یک دیوار سبز جذاب بدون اشغال کردن فضای دفتر کار به زیبایی اجرا شده است.

مقدار تقریبی بودجه

7 میلیون و 900 هزار تومان

تاریخ اجرای پروژه

بهمن ماه